Поважни линкови

 

ПОВАЖНИ ЛИНКОВИ

ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.sobranie.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.president.gov.mk

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.vlada.mk

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.vsrm.mk

МИНИСТЕРСТВА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – www.mvr.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ – www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – www.finance.gov.mk

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – www.economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА – www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – www.moepp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – www.morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – www.mtsp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – www.mls.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО – www.zdravstvo.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО – www.mzsv.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА – www.mio.gov.mk

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.sep.gov.mk

САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ – www.ams.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО – www.makemigration.com

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ – www.kovz.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ – www.adi.gov.mk

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ – www.cuk.gov.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ – www.dzs.gov.mk

УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.arhiv.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА – www.stat.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ – www.katastar.gov.mk

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.usud.gov.mk

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.jorm.org.mk

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.ombudsman.mk

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.mba.org.mk

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.nkrm.org.mk

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.kirm.mk

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – www.dik.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА – www.dksk.org.mk

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА – www.ads.gov.mk

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА – www.mia.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА – www.dzr.gov.mk

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – www.nbrm.gov.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР – www.komspi.mk

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – www.manu.edu.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ – www.dzlp.mk